Giải Pháp Tối Ưu Năng Lượng

Một hệ thống mới độc quyền về quản lý năng lượng để tiết kiệm tối đa chi phí  dành cho khách hàng.

Giải Pháp Tối Ưu
Năng Lượng

(Thỏa Thuận Sử Dụng Năng Lượng Hiệu Quả)

Giải Pháp Làm Mát

(Thỏa Thuận Dịch Vụ Làm Mát)

Giải Pháp Khí Nén

(Thỏa Thuận Dịch Vụ Khí Nén)

GY website icon 07 GreenYellow Việt Nam | Shift To Profitable Energy
GY website element 06 GreenYellow Việt Nam | Shift To Profitable Energy
GY website icon 08 GreenYellow Việt Nam | Shift To Profitable Energy
 • Không cần vốn hoặc chi phí trả trước
 • Chọn thiết bị có hiệu quả cao nhất
 • Bảo trì, giám sát và báo cáo thường xuyên
 • Đảm bảo hiệu suất nhất quán

Saving Guaranteed

Efficiency Guaranteed

Energy Efficiency Solutions

(Energy Efficiency Agreement)

GY website icon 07 GreenYellow Việt Nam | Shift To Profitable Energy

Cooling Service Solutions

(Cooling Service Agreement)

GY website element 06 GreenYellow Việt Nam | Shift To Profitable Energy

Air Compressor Service Solutions

(Air Compressor Service Agreement)

GY website icon 08 GreenYellow Việt Nam | Shift To Profitable Energy

Saving Guaranteed

Efficiency Guaranteed

Bạn có thể lựa chọn những thiết bị phù hợp cho hệ thống

You can select what it is necessary for your facilities

Chúng tôi sẽ làm tất cả vì khách hàng

Energy Efficiency Solutions

(Energy Efficiency Agreement)

Cooling Service Solutions

(Cooling Service Agreement)

Air Compressor Service Solutions

(Air Compressor Service Agreement)

EPC Option

GreenYellow solutions equipment 01 GreenYellow Việt Nam | Shift To Profitable Energy GreenYellow Solution.Equipment TH 19 GreenYellow Việt Nam | Shift To Profitable Energy

Giải pháp tối ưu năng lượng

(Hợp đồng hiệu quả năng lượng)

Giải pháp làm mát

(Hợp đồng về dịch vụ làm mát)

Giải pháp khí nén

(Hợp đồng dịch vụ khí nén)

Lựa chọn EPC

GY website icon 10 GreenYellow Việt Nam | Shift To Profitable Energy
Heating, Ventilation, and Air Conditioning
GreenYellow blue tick 16 GreenYellow Việt Nam | Shift To Profitable Energy GreenYellow blue tick 16 GreenYellow Việt Nam | Shift To Profitable Energy GreenYellow blue tick 16 GreenYellow Việt Nam | Shift To Profitable Energy
GY website icon 11 1 GreenYellow Việt Nam | Shift To Profitable Energy
Air compressor
GreenYellow blue tick 16 GreenYellow Việt Nam | Shift To Profitable Energy GreenYellow blue tick 16 GreenYellow Việt Nam | Shift To Profitable Energy GreenYellow blue tick 16 GreenYellow Việt Nam | Shift To Profitable Energy
GY website icon 12 GreenYellow Việt Nam | Shift To Profitable Energy
Refrigeration
GreenYellow blue tick 16 GreenYellow Việt Nam | Shift To Profitable Energy GreenYellow blue tick 16 GreenYellow Việt Nam | Shift To Profitable Energy
GY website icon 13 GreenYellow Việt Nam | Shift To Profitable Energy
Lighting
GreenYellow blue tick 16 GreenYellow Việt Nam | Shift To Profitable Energy GreenYellow blue tick 16 GreenYellow Việt Nam | Shift To Profitable Energy
Chơi Video
Chơi Video

No surprises

It's simple to start

CYMERA 20210506 162318 GreenYellow Việt Nam | Shift To Profitable Energy

Liên hệ ngay

GreenYellow cung cấp giải pháp toàn diện về tối ưu năng lượng

  Free consultation

   * yêu cầu

   Thank you for your message!

   We will get back to you shortly