Tin Tức & Hoạt Động Công Ty

GreenYellow South East Textile GreenYellow Việt Nam | Shift To Profitable Energy

GreenYellow Asia ​

reached 100 MWp!

Tin Tức

GreenYellow mua lại trang trại mặt trời 49,5 MWp của Qair IPP Pháp tại Việt Nam

GreenYellow Việt Nam gần đây đã mua lại 70% cổ phần công ty con của Qair và trang trại điện mặt trời với công suất 49,5 MWp đang vận hành tại Bình Định.

Thương vụ mua lại này dựa trên mong muốn mở rộng hoạt động của công ty tại khu vực Đông Nam Á và GreenYellow chính thức trở thành nhà điều hành dự án điện mặt trời Bình Định với công suất 49,5 MWp.

Free consultation

    * yêu cầu

    Thank you for your message!

    We will get back to you shortly